Uncategorised

preview

Jak správně zabalit balíček?

 Není to žádná věda

Všechno zjistíte v následujících 3 krocích:                   

jedna.JPG - 8.29 kBRozměry balíčku a přepravní obalpreview

Přepravujeme balíčky s maximální délkou 175 cm, maximální obvodovou délkou 
(2x šířka + 2x výška + délka) 300 cm a max hmotností 50 kg.

Vyberte dostatečně pevný obal, který balíček ochrání během pohybu po válečkové dráze v třídícím procesu. Obsah balíčku zabezpečte a vyztužte.

http://www.rozbitytablet.cz/images/dva.JPGŠtítek s adresou odesílatele

Vyplněný přepravní štítek vám přiveze kurýr až při vyzvednutí balíčku. Předá vám také potvrzení s číslem balíčku, pod kterým můžete jeho cestu sledovat online. Ujistěte se, že na balíčku nejsou staré přepravní štítky, které by nás mohly zmást.preview

http://www.rozbitytablet.cz/images/ti.JPG

Vyplňte svoz do servisu ZDARMA

Neradi vyplňujete formluře? Tak nám zavolejte na číslo: 603 226 097 a objednejte si servis telefonicky. Naši operátoři Vám rádi pomohou v době Po-Pá: 8:00 - 20:00

{uniform form=2/}

 

Zde můžete sledovat zásilku jak jde k nám do servisu

Kde najdu číslo zásilky? Řidič DPD Vám předal potvrzení kde najdete 14 místný číslo balíčku.

Hledat podle čísla zásilky
preview

Jste servis mobilů, tabletů a sháníte kvalitní díly se zárukou 24 měsíců

Zvládnete si vyměnit náhradní díl sami, žádný problém poskytneme Vám pouze náhradní díly od předních světových výrobců.

Prodej náhradních dílů poskytujeme pouze velkoobchodně pro servisní organizace. Děkujeme za pochopení.

{uniform form=11/}

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky servisu FixIT (dále jen „OPS") se týkají všech servisních smluv společnosti FiX IT - Pavel Pivka (dále jen „zhotovitel"), na jejichž základě zhotovitel poskytuje objednateli servisní službu, a jsou jejich nedílnou součástí. Pokud uzavřená servisní smlouva obsahuje úpravu odlišnou od úpravy v těchto OPS, má úprava v servisní smlouvě v daném rozsahu přednost před úpravou v OPS.

1.2. Servisní službou ve smyslu těchto OPS se rozumí:
a) opravy dílů, strojů a zařízení včetně záručních
b) úpravy dílů, strojů a zařízení
c) údržba strojů a zařízení
d) montáž strojů a zařízení e) expertní služby

1.3. Za opravu je považována činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci. Za úpravu se považuje změna vlastností věci či změna povrchu věci. Expertními službami dle těchto OPS se rozumí provádění analýz a diagnostiky materiálů, dílů, strojů a zařízení a znalecké posudky.

1.4. Pokud není ze strany objednatele servisní služba specifikována, bude předmětem servisní služby obnova činnosti stroje či zařízení a to v rozsahu dle uvážení zhotovitele.

2. Vznik smluvního vztahu

2.1. Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož předmětem je servisní služba, (dále jen "smlouva") lze uzavřít:
a) písemně a to podpisem dokladu o přijetí zařízení k provedení servisní služby (dokument s názvem „průvodní list opravy") objednatelem a zhotovitelem, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, nebo
b) zadáním opravy do našeho online systému na našem oficiálním webu www.servistabletu.cz a odeslání zařízení objednatelem příslušnou doručovací firmou

2.2. Za uzavření ústní Smlouvy se považuje předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisní služby zhotovitelem dle čl. 10.1 těchto OPS. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem fyzického přijetí zařízení zhotovitelem k provedení servisní služby od třetí osoby. Za předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisní služby se rozumí zejména zaslání zařízení k opravě prostřednictvím přepravní služby nebo držitele poštovní licence, kde objednatel vyjadřuje svou vůli k uzavření Smlouvy vyplněným webovým formulářem „Zadaní opravy". Podpis Smlouvy a tím i souhlas s jejím uzavřením na straně objednatele pak nahrazuje buďto podpis objednatele v průvodním dopise přiloženém k zaslanému zařízení anebo vyjádření souhlasu s OPS, které je nedílnou součástí webového formuláře „Zadání opravy" a jeho odeslání prostřednictvím e-mailu zhotoviteli. Vyplnění formuláře „Objednávka opravy" a jeho odeslání zhotoviteli jakýmkoli způsobem je považováno z právního hlediska za platnou Smlouvu uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku.

2.3. Objednatel se předáním zařízení k servisní službě a uzavřením Smlouvy svobodně zavazuje plně a bez výhrad akceptovat tyto OPS zhotovitele a bez námitek na ně přistupuje. V případě odeslání vyplněného webového formuláře „Zadání opravy" je objednatel na vyjádření souhlasu s uzavřením Smlouvy před jeho odesláním upozorněn tímto textem: Zaslání zařízení k opravě do servisního střdiska je považováno z právního hlediska za platnou smlouvu uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku nebo Občanského zákoníku. Nedílnou součástí této Smlouvy, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, jsou Servisní podmínky zhotovitele. Objednatel prohlašuje, že se před odesláním zařízení do servisního střediska se Servisními podmínkami zhotovitele seznámil a bez výhrad je akceptuje. Servisní podmínky jsou dostupné na adrese www.rozbitytablet.cz

3. Cena servisní služby

3.1. Součástí Smlouvy je cena servisní služby, vycházející z předem odsouhlasené ceny objednatelem. Tento souhlas dá objednatel ještě předtím, než zařízení odešle do servisního střediska. V případě, že objednatel pošle zařízení do servisního střediska, aniž by si nechal udělat cenový návrh a dodatečný cenový návrh nebude schválený - zhotovitel si bude účtovat diagnostiku a poštovné dle aktuálního ceníku.

3.2. Zhotovitel si vyhrazuje právo v průběhu realizace servisních služeb sjednanou cenu i vícekrát změnit a to dojde-li v procesu diagnostiky a realizace zakázky ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu servisních sužeb. Vždy, když nová cena přesáhne poslední objednatelem schválenou cenu o více než 15%, zhotovitel si vyžádá nový souhlas se změnou ceny na straně objednatele.

3.3. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli za servisní službu včetně dílů dodaných při servisní službě.

3.4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za provedenou servisní službu vyúčtovanou částku, nepřesáhne-li naposledy sjednanou cenu o více než 15 %, a to bez povinnosti zhotovitele dále účtovanou konečnou cenu se objednatelem konzultovat.

3.5. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení ceny zakázky, vycházející z výsledků odborné diagnostiky objednatelem sdělených závad zařízení. Není však povinností zhotovitele sdělit objednateli zdarma společně s cenovou nabídkou také výčet prací a materiálů, který povede k opravě zařízení.

3.6. Jestliže bude objednatel ještě před odsouhlasením ceny zakázky požadovat po zhotoviteli sdělení výčtu prací a materiálu, který povede k opravě zařízení, pak se jedná o požadavek na dodání produktu „expertní služby", zhotovitelem poskytovaného za úplatu. Cena produktu „expertní služby" je maximálně 500,– Kč vč. DPH. Tato cena bude objednateli, který si produkt „expertní služby" vyžádal, účtována pouze v případě následného odmítnutí realizace zakázky, jelikož diagnostika příčin závady a zhotovení cenové nabídky je výsledkem časově i odborně náročné práce technika a dalších pracovníků zhotovitele.

3.7. Před dokončením servisní služby může objednatel od smlouvy odstoupit (tj. objednávku zrušit) v těchto případech:
a) Pokud zhotovitel sdělí objednateli písemně nebo ústně svůj záměr zvýšit cenu servisní služby a objednatel s nově stanovenou cenou nesouhlasí. V takovém případě je však objednatel povinen uhradit zhotoviteli diagnostiku a poštovné dle aktuálního ceníku, bez ohledu na to, zda měl objednatel z částečného provedení opravy prospěch (došlo-li tedy například k částečnému odstranění vady apod.). Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 3.3 ani čl. 3.6 těchto OPS.
b) Až do dokončení servisní služby může objednatel od smlouvy odstoupit (zrušit objednávku) i bez jakéhokoli důvodu, avšak v takovém případě je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na již vykonané práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotovitel právo na objednateli požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (doprava materiálu od objednatele, odstupné subdodavatelům apod.)

3.8. Odmítne-li objednatel zaplatit cenu účtovanou dle Smlouvy a OPS, bude toto jednání považováno za porušení Smlouvy na straně objednatele. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele s objednatelem, je zhotovitel oprávněn podle § 175 a násl. občanského zákoníku využít zadržovací (retenční) právo a zařízení objednateli až do zaplacení ceny nevydat. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny servisních služeb, je povinen zaplatit zhotoviteli rovněž zákonné úroky z prodlení za dobu, po kterou prodlení objednatele trvá.

3.9. Objednatel je povinen dodat zařízení k opravě odheslované anebo hesla před opravou sdělit. V případě, že bude v rámci diagnostiky anebo testování zařízení servisem nutné překonat neznámé heslo, bude objednateli naúčtována tato práce dle platného ceníku nad rámec schváleného rozpočtu opravy.

3.10  Za data uložená v opravovaném zařízení zhotovitel neručí. Před odesláním zařízení zhotoviteli je objednatel povinnen si data zálohovat.

3.11  Cenový návrh je platný 10 kalendářních dnů od jeho odeslání. V případě, že objednatel na cenový návrh nebude reagovat do 10 kalendářních dnů, stává se tento cenový návrh neplatný. V případě, že objednatel cenový návrh akceptuje, je objednatel povinen zařízení doručit do servisního střediska nejpozději do 10 kalendářních dnů. Pokud objednatel doručí zařízení do servisního střediska 11 kalendářní den nebo později, cenový návrh tímto ztrácí platnost, ale objednatel si může vyžádat cenový návrh nový. Pokud zařízení přijde 11 kalendářní den nebo později, zhotovitel provede diagnostiku a pošle nový cenový návrh. V případě neschválení nového cenového návrhu je objednatel povinen zaplatit diagnostiku a poštovné dle aktuálního ceníku.

4. Fakturace, platební podmínky a způsob úhrady

4.1. Zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení zálohy na provedení servisní služby popř. vystavit zálohovou fakturu, a to až do 100% ceny servisní služby. V takovém případě je úhrada zálohy či zálohové faktury podmínkou dodání servisní služby. Uhrazená záloha bude odečtena od celkové ceny na konečném vyúčtování či konečné faktuře – daňovém dokladu.

4.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny činí úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné částky denně.

4.3  Opravené zařízení odesílá zhotovitel objednateli dobírkou nebo si může objednatel opravené zařízení vyzvednout na kamenné prodejně, kde úhrada proběhne v hotovosti. Na fakturu opravné zboží nezasíláme.

 

5. Ukončení servisní služby

5.1. Předběžný termín dokončení servisních služeb je dohodnut dopředu s objednatelem, ještě před uzavřením smlouvy. Po dokončení servisní služby je objednatel zpravidla informován zhotovitelem prostřednictvím SMS či e-mailovou zprávou.

5.2. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí servisní služby dopravcem.

5.3. V případě, že je zhotovitel dle Smlouvy povinen předmět servisní služby odeslat objednateli, přechází nebezpečí škody na objednatele předáním předmětu servisní služby prvnímu dopravci určenému pro přepravu do místa určení.

5.4. Podle § 656 občanského zákoníku je objednatel povinen vyzvednout si předmět smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dnů od termínu dokončení jeho opravy. Neučiní-li tak, pak je objednatel povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 10,– Kč vč. DPH/kalendářní den.

5.5. V době, po kterou je objednatel v prodlení s převzetím předmětu Smlouvy, přechází na objednatele nebezpečí ztráty, zničení, poškození a nahodilé zkázy věci (§ 520 a § 522 občanského zákoníku).

5.6. Nevyzvedne-li si objednatel předmět smlouvy ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen jej vyzvednout, provede zhotovitel fyzickou likvidaci zařízení bez nároku objednatele na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace objednatelem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti se servisními službami. 

6. Záruky

6.1. Zhotovitel poskytuje na provedené servisní práce (viz. bod 1.2 těchto SP) záruku v délce 24 měsíců od okamžiku převzetí zařízení objednatelem ve smyslu §654 Občanského zákoníku.

6.2. Objednatel je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení bezprostředně po jeho převzetí zařízení od zhotovitele či třetí osoby nejpozději však do 24 hodin po převzetí od zhotovitele. Na pozdější reklamace závad, jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude nahlíženo jako na záruční. Tento odstavec se netýká záruky na opravenou závadu, jež byla předmětem servisních služeb.

7. Záruční opravy

7.1. Zhotovitel je ze zákona povinen vyřídit požadavek na záruční servisní služby (reklamaci) do 30 dní od přijetí zařízení k záruční opravě.

7.2. Servisní podmínky záručních oprav se řídí dle Občanského zákoníku a dle podmínek jednotlivých výrobců či distributorů.

7.3 Zhotovitel neuznává záruku v případě těchto zjištěných závad a poškození: Oxidace; Nepovolený zásah do softwaru (ROOT nebo jailbreak); Neodborný zásah; Mechanické poškození - mechanické poškození krytů, mechanické poškození LCD a dotykového skla, poškození dotykového skla poškrábáním, mechanické poškození bateriového konektoru, mechanické poškození USB konektoru, utržený komponent, stopy po nárazu.

7.4  V případě, že zhotovitel zjistí v reklamovaném zařízení mechanické poškození, bude objednateli účtována diagnostika a poštovné dle aktuální ceníku. S tímto objednatel souhlasí podepsáním formuláře Potvrzení o převzetí zařízení k reklamaci, kde jsou tyto podmínky popsané.

 

8. Omezení ručení zhotovitele za zařízení dodaná objednatelem k provedení servisní služby

8.1. Zhotovitel z principu nemůže ručit a neručí za data uložená na datových médiích a zařízeních objednatele a tato data je oprávněn v průběhu servisního zásahu smazat. Objednatel by tedy měl data před předáním zařízení k servisnímu zásahu i v běžném provozu průběžně zálohovat.

8.2. Zhotovitel neručí za skryté vady výrobku, na něž nebyl objednatelem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad výrobku, které existovaly před přijetím zakázky (např. praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.), za závady vzniklé opotřebením během nutných vstupních a výstupních testů, za závady k nimž dochází samovolně během provozu bez vnějších příčin.

8.3. Zhotovitel ručí za funkčnost zařízení po servisním zásahu v rozsahu sjednaném v objednávce zakázky nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testům zařízení. Všechny závady nevyhovující těmto kritériím v případě pozdější reklamace budou považovány za mimozáruční záležitost.

8.4. Nepodaří-li se zhotoviteli provést objednanou servisní službu (např. z technických či finančních důvodů), nebo odstoupí-li objednatel od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen, je-li to technicky možné, a zaplatí-li objednatel náklady na práci s tímto spojenou dle „Ceníku služeb" zhotovitele.

8.5. Zhotovitel je oprávněn provést na zařízení technické úkony, které jsou nutné k zjištění finanční náročnosti celkové servisní služby, bez nároku objednatele na bezplatné uvedení zařízení do původního stavu, nedojde-li z technických či finančních důvodů k dokončení zakázky.

8.6. Zhotovitel odpovídá za škodu na zařízení svěřenému objednatelem k provedení servisního zásahu, a to od okamžiku jeho fyzického převzetí. V případě ztráty svěřeného zařízení nebo poškození svěřeného zařízení z jiných důvodů než jsou vyjmenovány v těchto SP, nahradí objednateli škodu na zařízení do výše skutečné hodnoty zařízení odpovídající typu zařízení, jeho stáří a druhu poškození, s nímž bylo prokazatelně fyzicky předáno zhotoviteli k provedení servisní služby. Jestliže nedojde ke shodě zhotovitele a objednatele ve výši náhrady škody, pak může objednatel požádat zhotovitele, aby na společné náklady (každý uhradí ½ skutečných nákladů) nechal výši škody stanovit certifikovaným soudním znalcem v předmětném oboru. Takto stanovená výše škody bude oběma stranami považována za konečnou a nezpochybnitelnou. Zhotovitel má právo vyžádat si předem zálohu na zaplacení nákladů znalce. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zařízení, která vznikla v době od předání zařízení třetí osobě přepravě dle čl. 8.1 těchto SP do jeho fyzického předání zhotoviteli. Okamžik přechodu odpovědnosti za škodu na věci je tak fyzické předání zařízení k provedení servisního zásahu zhotoviteli objednatelem, nebo třetí osobou.

8.7. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou objednateli v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.

8.8. Pro případ sporů ve věci závad nebo poškození zařízení předaných zhotoviteli k provedení servisního zásahu je v zájmu objednatele zdokumentovat nezpochybnitelným způsobem stav zařízení, a to před jeho předáním třetí osobě k přepravě nebo zhotoviteli, např. nafocením poškozených míst, viditelného mechanického opotřebení dílů apod. Zhotovitel nenese zodpovědnost za taková opotřebení nebo mechanická poškození objednatelem předaných zařízení, která není objednatel schopen prokazatelně deklarovat jako vzniklá u zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu zařízení před opravou se nepovažuje jednostranné prohlášení objednatele ve Smlouvě o stavu předávaného zařízení – zhotovitel provádí veškeré servisní zásahy na zařízeních použitých a slovně nelze stupeň opotřebení jednoznačně a nezpochybnitelně popsat.

8.9. U zakázek předávaných objednatelem zhotoviteli nepřímo (tj. webovou objednávkou opravy nebo odesláním zařízení zhotoviteli objednatelem prostřednictvím třetí osoby) nemá zhotovitel možnost ovlivnit text, který uvádí objednatel v Objednávce opravy nebo průvodním dopise zařízení. Na veškeré texty uvedené objednatelem v takto provedené objednávce (Smlouvě) je nahlíženo jako na jednostranná prohlášení objednatele a nejsou pro zhotovitele právně závazná, protože se tyto texty přenášejí bez zásahu zhotovitele automaticky do textu Smlouvy a tato je na straně zhotovitele takto vytištěná v souladu s bodem 2.2 těchto SP. Dále nemá zhotovitel za povinnost v okamžiku převzetí věci k opravě provést komplexní testy zařízení, kterými by prověřil všechna tvrzení objednatele uváděná ve Smlouvě – zvláště ta, která nejsou na první pohled zřejmá, a to jak u osobního předání věci k opravě tak u zařízení předávaných k opravě prostřednictvím třetí osoby. Jestliže zhotovitel v průběhu servisní činnosti zjistí nesoulad mezi tvrzeními uvedenými objednatelem a skutečností, pak za nesoulad není zodpovědný a má právo uvést text Smlouvy do souladu se skutečností. Zároveň na tento nesoulad upozorní objednatele. Zjištění nesouladu tvrzení objednatele se skutečností je zhotovitel oprávněn provést kdykoli, nikoli jen ve chvíli převzetí a přijetí zařízení do opravy. Tento odstavec se týká především popisu stavu zařízení, výčtu dodaného příslušenství a objektivně těžko zjistitelných údajů o zařízení na první pohled neviditelných, jako je přítomnost, kapacita a stav datových nosičů, funkčnost zařízení, kvalita zobrazení, hlučnost, mechanické opotřebení dílů, kapacita akumulátorů, konfigurace zařízení apod.

8.10. Zhotovitel není zodpovědný a neručí za jakékoli problémy, zaviněné vzájemnou nekompatibilitou mezi hardwarovými komponenty, mezi instalovaným hardwarem a softwarem ani mezi softwarovými produkty.

8.11. Zhotovitel není rovněž zodpovědný za funkčnost jakéhokoli software včetně operačních systémů provozovaných objednatelem na servisovaném zařízení.

9. Vadné díly a jejich výměna

9.1. Nepožaduje-li objednatel ve Smlouvě vrácení vadných dílů po provedené opravě, zavazuje se zhotovitel v rámci provádění servisní služby ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady.

9.2. Zhotovitel si vyhrazuje právo v případech, kdy je možnost sehnání servisních dílů omezená anebo nerentabilní, v servisních zakázkách nahradit originální vadné díly odpovídajícími ekvivalentními náhradními díly a součástkami, které zajistí u opravovaného zařízení požadované funkce stejně kvalitně jako díl originální.

9.3. Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození těchto součástek a v těchto případech není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů.

10. Doprava zařízení k opravě

10.1. Zákazníci mohou využít služeb držitele poštovní licence, případně jiných zasílatelů či přepravních služeb (dále též „třetí osoba") k zaslání zařízení k provedení servisního zásahu na adresu provozovny FiX-IT, T.G Masaryka 838/31, 36001 Karlovy Vary (dále jen „Služba"). Objednatel může zařízení přinést i osobně na kamennou prodejnu v ulici T.G Masaryka 838/31, Karlovy Vary

10.2. Objednatel je povinen seznámit se před odesláním zařízení v případě využití Služby s přepravními podmínkami příslušné třetí osoby, zvláště co se týká hmotnosti a způsobu balení zásilek, a tyto podmínky dodržet.

10.3. Zhotovitel neručí za způsob zabalení zasílané techniky objednatelem ani za případné škody vzniklé na zásilce v důsledku jeho přepravy od objednatele ke zhotoviteli, jelikož nemá možnost způsob balení zásilky ovlivnit.

11. Postup reklamace zařízení poškozeného při přepravě k objednateli

11.1. Zjistí-li objednatel poškození zařízení po jeho zpětném dodání třetí osobou, je pro uznání reklamace a nároku na náhradu škody bezpodmínečně nutné nahlásit reklamaci balíku do druhého pracovního dne od doručení balíku na expediční oddělení zhotovitele (tel. +420 728 666 076) a zároveň poslat e-mailem hlášení škody na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V této zprávě je nutné uvést číslo balíku, číslo zakázky, podrobný slovní popis poškození balíku a jeho obsahu.

11.2. Má-li objednatel možnost škodu nafotit, je přínosné poslat e-mailem i tyto podklady pro uplatnění reklamace škody.

11.3. Dojde-li k prodlení od doručení balíku po nahlášení škody delšímu než je 1 pracovní den, zaniká nárok příjemce balíku na uznání reklamace a náhradu škody.

11.4. S balíkem a jeho obsahem nesmí příjemce zásilky jakkoli manipulovat (v žádném případě nelikvidovat obal zásilky) do té doby, dokud neobdrží pokyny od zhotovitele, jak má dále s reklamací postupovat. V žádném případě nesmí příjemce zásilky odeslat poškozený balík ihned zpět zhotoviteli bez toho, že by dodržel výše předepsaný postup.

11.5. V případě pochybností o zavinění škody na straně přepravní služby musí objednatel umožnit vyšetření škody reklamačním pracovníkem přepravní služby na místě, kde byla škoda příjemcem balíku zjištěná.

 

12. Pravidla ochrany osobních údajů a zaslání obchodních sdělení

12.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).

12.2. Prodávající informuje kupujícího, že za účelem naplnění kupní smlouvy a povinností vyplývajících z daňových předpisů bude zpracovávat osobní údaje kupujícího pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.3. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely na dobu neurčitou, bude prodávající uchovávat osobní údaje, a to jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo za účelem zasílání marketingových sdělení

12.4.Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů cookies pro účely marketingu, bude prodávající uchovávat osobní údaje, a to IP adresa a údaje o chování kupující v síti internetu za účelem optimalizace reklamních sdělení. Bližší informace jsou uvedeny v souhlasu s povolením cookies na webové stránce prodávajícího.

12.5.Prodávající informuje kupujícího, že může prodávajícího (resp. Správce osobních údajů) požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, omezení zpracování osobních a vymazání osobních údajů. Dále má též kupující právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání marketingových sdělení a zpracováním osobních údajů cookies, má kupující právo odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování daného osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvolání

12.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající informuje, že osobní údaje bez souhlasu kupujícího předává zejména za účelem plnění smlouvy spedičním partnerům dopravující zboží a orgánům státu na základě zákonné povinnosti či rozhodnutí státního orgánu.

12.7. Kupující je oprávněn se dotázat jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.

12.8. Prodávající informuje kupujícího,  že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními údaji je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz . V případě, že je kupující přesvědčen o poškození jeho práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.

12.9. Prodávající, Pavel Pivka - FIX-IT, IČ:74395203 sídlem Karlovy Vary , T.G. Masaryka 838/31, PSČ: 36001, je správce osobních údajů, kontaktní údaje

  • Korespondenční adresa: T.G. Masaryka 838/31, 36001 Karlovy Vary
  • Emailová adresa infoTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Za správce osobních údajů jedná ve věci zpracování osobních údajů zástupce Pavel Pivka

 

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. OPS jsou dostupné na webových stránkách http://www.rozbitytablet.cz/. Součástí Smlouvy jsou OPS platné k datu přijetí zakázky zhotovitelem.

13.2. Objednatel má právo vyžádat si zdarma 1 výtisk OPS, platných ke dni uzavření Smlouvy, na kterékoli pobočce zhotovitele.

13.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené OPS Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené OPS obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

13.4. Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo OPS zhotovitele vlivem novelizací právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost příslušného článku ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního právního předpisu před Smlouvou a OPS. Zneplatnění části smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů Smlouvy a OPS.

Vložení reklamace

Je tablet stále, nebo opět nefunkční. Nejdříve ověřte následující:

u oprav výměny napájecího konektoru zkuste jiný síťový adaptér, při nefunkčním dotykovém sklu tablet restartujte.

Stále nefunguje?

Neztrácejte čas telefonováním a pošlete zařízení stejným způsobem jako při první objednávce.

Uděláme vše pro co nejrychlejší řešení reklamované závady, samozřejmě musíme požádat o schovívavost některé opravy jsou závislé na objednání náhradního dílu, není-li skladem.

 {uniform form=8/}

 

Kontakty

Servis tabletů - rozbitytablet.cz

FiX-iT
T.G Masaryka 838/31
36001 Karlovy Vary

IČ: 74395203 (Neplátce DPH)
Mobil: 728 666 076

Chcete vědět cenu opravy před odesláním tabletu? Napište nám: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Objednejte si servis u nás, svoz po celé ČR ZDARMA

Příjem nových zakázek stačí vyplnit svoz tabletu do servisu zde, nebo zašlete Váš požadavek mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Děkujeme za pochopení.

Příjem a výdej oprav v servisním středisku v Karlových Varech


Po: 9:00 - 17:00

Út: 9:00 - 15:00

St: 9:00 - 17:00

Čt: 9:00 - 15:00

Pá: 9:00 - 17:00

Sobota - Neděle ZAVŘENO

Online sledování zakázky

Stačí zadat do formuláře, stav zakázky Vám přijde emailem {uniform form=7/} preview

SERVIS TABLETŮ ACER

Provádíme pozáruční servis tabletů Acer. Opravy tabletů Acer provádíme pro všechny modelové řady, výjimkou řady Acer Switch. V tabulce níže najdete nejčastěji opravované tablety v našem servisním středisku.

Jaké modelové řady nejčastěji opravujeme?preview

preview Acer Iconia A1-810

preview Acer Iconia A510

preview Acer Iconia A3-A10

Nejčastější opravy v našem servisním středisku:

preview výměna napájecího konektoru

preview výměna displeje

preview výměna digitizéru

preview přehrání SW

veškeré opravy tabletů řešíme po konzultaci s Vámi v co nejkratším možném čase

 

Mechanické poškození

Mezi nejčastější závadu tabletů patří ta, jež jsou mechanického původu. Tablet je poměrně křehký, proto již při menším nárazu hrozí, že se poškodí. Většinou je porušen displej, který buď praskne, nebo nereaguje na dotyk. V takových případech stačí vyměnit displej či dotykové sklo. Velmi častou závadou u tabletu je porucha napájení. Tablet lze nabíjet pouze v určitém úhlu, popřípadě se konektor vylomý celý napájecí konektor.

Softwarové poškození

U mnoha tabletů se stává zamrzáváním či samovolným vypínáním. Hrozbou jsou viry, které se při stahování lehce dostanou do Vašeho tabletu.  Při chybné aktualizaci systému v tabletu se může tablet restartovat po spuštění se zobrazí pouze logo výrobce, popřípadě zelený paňáček android a kolečko načítání.

Servis tabletů Acer

 Servis tabletů si můžete objednat po celé ČR, následující pracovní den vyzvedneme Vaše zařízení z pohodlí domova.

Servis tabletů Acer v České republice

Kde svážíme

Kdy přijedeme?

Servis tabletu Acer Praha

Středočeský kraj

následující pracovní den

Servis tabletu Acer Brno

Jihomoravský kraj

následující pracovní den

Servis tabletu Acer Ostrava

Moravskoslezský kraj

následující pracovní den

Servis tabletu Acer Olomouc

Olomoucký kraj

následující pracovní den

Servis tabletu Acer Pardubice

Pardubický kraj

následující pracovní den

Servis tabletu Acer Hradec Králové

Královehradecký kraj

následující pracovní den

Servis tabletu Acer Liberec

Liberecký kraj

následující pracovní den

Servis tabletu Acer Ústí nad Labem

Ústecký kraj

následující pracovní den

Servis tabletu Acer Karlovy Vary

Karlovarský kraj

následující pracovní den

Servis tabletu Acer Plzeň

Plzeňský kraj

následující pracovní den

Servis tabletu Acer Zlín

Zlínský kraj

následující pracovní den

Servis tabletu Acer České Budějovice

Jihočeský kraj

následující pracovní den

Servis tabletu Acer Jihlava

Vysočina

následující pracovní den